605 500 554

m.stefanowicz@wikana.pl

Warunki zakupu


Wszystkie aspekty związane z nabywaniem mieszkań budowanych w systemie deweloperskim uregulowane zostały zapisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.11.232.1377) tzw. Ustawy Deweloperskiej, która weszła w życie dnia 29 kwietnia 2012 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy, poniżej zaś przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące samej procedury zakupu.

Umowa deweloperska


Formalnym zobowiązaniem pomiędzy deweloperem a nabywcą jest podpisanie Umowy deweloperskiej. Umowa deweloperska jest zawierana w formie aktu notarialnego. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego (zakończeniu realizacji), a nabywca zobowiązuje się do uregulowania należności na poczet ceny nabycia tego lokalu .

Na podstawie Umowy deweloperskiej, w księdze wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości dokonywany jest wpis roszczenia Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.

Koszty czynności notarialnych i sądowych ponoszone są w równych częściach przez dewelopera i nabywcę.

Podpisanie umowy deweloperskiej wiąże się dla Państwa z dokonaniem pierwszej wpłaty w ustalonej wysokości, która winna być wniesiona w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem wpłat. Wpłata dokonywana jest na wskazany w umowie numer rachunku bankowego prowadzonego dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wszystkie Państwa wpłaty na poczet zakupu mieszkania ewidencjonowane są odrębnie dla każdego nabywcy.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających dokonanie wpłaty w terminie przewidzianym harmonogramem niezbędne jest pisemne poinformowanie Dewelopera o tym fakcie – w przeciwnym razie zostaną naliczone ustawowe odsetki za zwłokę.

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności na nabywcę


Umowa sporządzana w formie aktu notarialnego. Warunkiem jej podpisania jest uregulowanie należności za mieszkanie (lub mieszkanie i miejsce postojowe), czyli wpłacenie całej ceny sprzedaży określonej w umowie.

Efektem umowy jest przeniesienie na Państwa prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, dla którego zostanie przez Sąd założona osobna księga wieczysta. Po podpisaniu umowy otrzymujecie Państwo klucze do mieszkania. W ten sposób stajecie się Państwo właścicielem mieszkania własnościowego hipotecznego, a co za tym idzie członkiem wspólnoty mieszkaniowej utworzonej przez wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości, na podstawie ustawy o własności lokali.

Zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym jest równoważny z nabyciem prawa własności do udziału w stanowiącym odrębny lokal – garażu wielostanowiskowym, dla którego Sąd prowadzić będzie odrębną księgę wieczystą.

Koszt sporządzenia umowy i opłaty sądowe pokrywa w całości nabywca.